شرح فعالیت: ساخت و نصب اسکلت فلزی به وزن ۱۸۰۰ تن

  کارفرما: آقای مهندس شکیبا و آقای دکتر واحدی

  سال فعالیت: ۱۳۹۶ – ۱۳۹۸

  مکان پروژه: تهران- خیابان بهشتی