شرح فعالیت: ساخت و نصب اسکلت فلزی به وزن ۵۵۰۰ تن

کارفرما: آقای مهندس آژنگ

سال فعالیت: ۱۳۹۹ – ۱۴۰۱

مکان پروژه: تهران- منطقه ۲۲ ( مروارید شهر )