نام پروژه : مخازن ذخیره آب( GRP-SMC )

شرح فعالیت : تهیه و نصب مخازن ذخیره آب( GRP-SMC )

کارفرما: شرکت یمام سازه

شروع فعالیت: ۱۳۹۸

مکان پروژه: توسعه غربی بازار بزرگ ایران