• رتبه ۳ در رشته ساختمان
  • رتبه ۳ در رشته تاسیسات و تجهیزات