اجرای کلیه سازه های بتنی تکمیلی در طرح توسعه غربی

نام پروژه : طرح توسعه غربی ایران مال 

شرح فعالیت :  اجرای دیوار حائل بتنی

کارفرما: بانک آینده

شروع فعالیت: سال۱۳۹۷( در حال اجرا)

مکان پروژه: تهران