ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آرﻳﻦ ﺑﻬﻜﺎر ﻗﻮﻣﺲ، ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻮان و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﻴﻤﺎن ، ﻓﻮﻻد ،ﺻﻨﻌﺖ ذوب و رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮى و ﻓﺮوآﻟﻴﺎژ از ﺳﺎل ١٣٨۵ ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮوه ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرى در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻠﺰى وﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﺮوع ﺑﻜﺎر ﻧﻤﻮده و ﻃﻲ ﻳﺎزده ﺳﺎل ﻛﺎرى ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد ،ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﺳﺎل ١٣٩١ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪن ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن , ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزﻫﺎ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎى رﺳﻤﻲ، ﻗﺪم در راه ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎى ﺧﻮد درﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ﮔﺬارده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺎم های ﻛﻮﭼﻚ اﻣﺎ ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﺑﺮدارد . اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داراى ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ سازه های فلزی ﻣﺠﻬﺰ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﻲ صفادشت تهران می باشد. ﻻزم ﺑﺬﻛﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮﮔﺮوه هاى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ اﺟﺮاﻳﻲ داراى واحد های تخصصی دﻓﺘﺮ ﻓﻨﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ، ﻃﺮاﺣﻲ وﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ بوده و ﻟﺬا آﻣﺎده ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎرى و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺷﻬﺮى ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .